Ubhaya - Vedanta Day for M.A.(Sanskrit & Divya Prabandam) | 9th Dec, 2017